Herrie in het Stationsgebied

Het is even zoeken naar de ingang van de hoge flat aan de Stationsstraat, de Radboudveste, waar we een inwoonster interviewen. De mevrouw, we noemen haar voor het gemak Josje, blijft graag anoniem, al zullen de plaatselijke autoriteiten haar verhaal zeker herkennen. Ze zit al 6 jaar in de bouwherrie overdag en heeft ’s nachts veel overlast van joelende, hard lachende en schreeuwende bezoekers van de feesten in Tivoli bij het naar binnen gaan en verlaten van het gebouw. En van gasten die tot zeer laat op de terrassen zitten bij Tivoli en Danel aan de Vredenburgkade en op de trappen aan het water tot soms wel ‘s ochtends 04.00 uur of later (de trappen zijn eigendom van de gemeente, maar die handhaaft niet). Er komen per avond zo´n 3000 mensen in Tivoli. Het geluid op de verdieping waar Josje woont, komt als een grote galm tegen haar flatgebouw. De ramen isoleren onvoldoende. Om zes uur komt de gemeente schoonmaken met een lawaaiig karretje en rond 6 uur, half 7 beginnen de bouwvakkers weer (voor 7 uur mag officieel niet gewerkt worden, maar wie houdt zich daar aan). Er is geen luchtventilatie in de hele flat, maar met open raam slapen is ook geen optie. Ze zou dolgraag, na zes jaren van deze overlast, eens willen slapen van 23.00 uur tot 7.00 uur ‘s ochtends.

Lees verder…

Geplaatst in bouwlawaai, horeca | Een reactie plaatsen

Qatarflats voldoen niet aan geluidseisen

Onlangs was in het nieuws dat minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer schreef dat er bij de gang van zaken bij de verkoop van de zgn. Qatarflats in Kanaleneiland geen regels zijn overtreden. Daarbij doelde zij op landelijke regelgeving. Er is echter ook lokale, Utrechtse, regelgeving waar de minister niet over gaat.

Onderdeel van de deal met de Qatarflats is geweest dat de woningen kadastraal gesplitst werden. Hierdoor kunnen de woningen apart verkocht worden, ook wel uitponden genoemd. Door dit kadastraal splitsen ontstond een aanzienlijke waardevermeerdering.

Om kadastraal te kunnen splitsen is een splitsingsvergunning nodig. Deze moet worden aangevraagd bij de Gemeente Utrecht. De aanvraag moet dan getoetst worden aan de Utrechtse Beleidsregel Splitsen en Omzetten. In deze beleidsregel is een zgn leefbaarheidstoets opgenomen. Onderdeel van deze leefbaarheidstoets is dat er eisen gesteld worden aan de geluidsisolatie tussen de woningen.

De UStG heeft deze splitsingsvergunning kunnen bemachtigen. Daaruit bleek in het geheel niet dat er enige aandacht is geweest voor geluid dan wel geluidsisolatie tussen de woningen.

Daarop heeft de UStG in 2 woningen de geluidsisolatie laten doormeten. Het meetresultaat voldeed niet aan de eisen van de Utrechtse beleidsregel.

Onlangs heeft de gemeente Utrecht een splitsingsvergunning afgegeven voor flats in de Adenauerlaan. Omdat ook hier getwijfeld wordt aan de geluidsisolatie tussen deze woningen heeft de UStG bezwaar gemaakt tegen deze splitsingsvergunning.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Buurtoverlast een kwestie van slikken of stikken?

De USTG sprak met Anja, die laat zien hoe onder meer de gemeente kan worden ingezet om erger te voorkomen.

Studentenhuisvesting en kamertrainingscentrum

Anja heeft een koophuis in Utrecht. Zij heeft steeds alles wat zij deed om te voorkomen dat er een studentenhuis naast haar kwam, op papier gezet. Zo´n proces vergt een lange adem. Er gaan jaren overheen en anders vergeet je wat wanneer is ondernomen en wie je daarvoor gesproken hebt. Naast haar woonde een jong gezin, dat veel overlast ondervond van een nog altijd bestaand corpsballenhuis aan hun andere kant.

“Daar wonen tien jongens van een studentenvereniging. Dat gezin heeft vanwege die overlast hun huis verkocht aan een stichting die er een kamertrainingscentrum (KTC) van maakte voor acht jongeren. Daar zou 24-uursbegeleiding zijn, maar de leiding was er slechts van het eind van de middag tot een deel van de ochtend. Dat kwam bovenop de overlast van die studenten en ging gepaard met veel herrie en ook schade. Zo heb ik door hen drie maal schade aan het dak gehad. Dat huis heeft aan de achterkant een stalen brandtrap die door de jongeren gebruikt werd. Na een brand in juni 2015 is het huis gesloten.”

Anja voorzag dat het een ideaal studentenhuis zou zijn, dus wilde zij direct aan de slag om overlast te voorkomen, maar zij wist niet hoe. De wijkagent wees haar op een mailadressenbestand in de buurt. Een van de omwonenden verschafte haar die lijst en Anja schreef een buurtmail, in de hoop op steun. Vervolgens schakelde zij haar buurtbureau in. Het was zomervakantie en bij de gemeente was iedereen weg of slecht bereikbaar. Zij begon haar acties in juli 2015 en in november 2017 was duidelijk dat dit pand de woonbestemming bleef houden. Zo lang heeft dat geduurd.

Lees verder

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Geluid in de gemeenteraadsverkiezingen

Geluidoverlast/hinder wordt wel gezien als het belangrijkste milieuprobleem van de toekomst. Zeker in een stedelijke omgeving. Daarom hebben we de verkiezingsprogramma’s van de 10 partijen die nu in de gemeenteraad zitten eens nageplozen op dit onderwerp.
Het enige wat we hiervoor gedaan hebben is het aantal keren geteld dat het woord “geluid” in de verkiezingsprogramma’s voorkwam.
En dan krijg je het volgende overzicht.
Afbeelding 1

In de eerste kolom staat het aantal keren dat het woord in totaal in het betreffende verkiezingsprogramma voorkomt. Maar omdat het ene verkiezingsprogramma meer bladzijdes heeft dan de andere is bovendien gekeken hoe vaak het woord voorkomt per pagina, een soort van relatieve score dus.
En daardoor resulteert dat de Partij voor Dieren het meest aandacht besteed aan geluid.
Hekkesluiter is het CDA die het presteert om in 46 pagina’s niet één keer het woord geluid te noemen.

Geplaatst in gemeenteraadsverkiezingen | Een reactie plaatsen

Verzoek om vervroegde sluitingstijden 5 café’s in binnenstad

De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast heeft bij de burgemeester een verzoek ingediend om 5 met name genoemde café’s in de Nobelstraat, Mariaplaats, Loeff Berchmakerstraat en Rozenstraat een vervroegd sluitingsuur op te leggen. Over deze café’s zijn bij de politie tientallen meldingen binnen gekomen over diverse vormen van overlast. Verzocht is om de café’s door de week om 1.00 uur en in het weekeind om 2.00 uur te laten sluiten. Doorgaans sluiten deze 5 café’s in het weekeind na 4.00 uur.

Dit verzoek is geheel in lijn met een eerder besluit van de burgemeester tot het opleggen van vervroegde sluitingstijden van een aantal horecagelegenheden aan de Amsterdamsestraatweg. Dit besluit is onlangs door de rechtbank bekrachtigd. Over deze horecagelegenheden waren aanmerkelijk minder meldingen/klachten bij de politie binnengekomen dan de 5 café’s waarvoor wij nu een vervroegde sluiting aanvragen.

Geplaatst in horeca | Getagged | Een reactie plaatsen

Qatarflats gesplitst zonder aan geluideisen te voldoen

Voor het kadastraal splitsen van woningen geldt in Utrecht een beleidsregel t.a.v. de geluidsisolatie tussen de te splitsen woningen. Deze eis is gelijk aan de nieuwbouw-eis volgens Bouwbesluit. Bij nieuwbouw moet een betonvloer ca 30 cm dik zijn. Of een betonvloer van ca 25 cm + een zgn. zwevende dekvloer.
De betonvloeren van de “Qatarflats” in Kanaleneiland zijn niet zo dik. In dat geval kan er onder de vloer een zgn. vrijdragend plafond gehangen worden. Dat betekent al gauw dat het plafond 15 cm omlaag komt en dat er een zwevende dekvloer op moet. De totale dikte van deze maatregelen bedraagt dus ca 20 -25 cm. Of de plafond-hoogte op deze manier nog aan de minimum-eis kan voldoen is nog maar de vraag.
Daarnaast zullen (dragende) wanden aan beide zijden moet worden voorzien van voorzetwanden. Kortom een dure aangelegenheid.

Uit de vrijgegeven stukken blijkt echter niets over geluid of geluidsisolatie; deze woorden komen er simpelweg niet in voor.
De vraag is dus of deze beleidsmaatregel wel is toegepast bij de aanvraag tot splitsing van deze flats.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

WOZ omlaag bij geluidsoverlast uit omgeving

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer in de brievenbus. Daar kun je bezwaar tegen maken als je (geluids)overlast ervaart vanuit je omgeving.
Dat kan bijvoorbeeld zijn horecaoverlast, overlast van buren, wegverkeer enz.
Diverse rechters hebben bezwaarmakers al om deze reden in het gelijk gesteld. De reductie kan oplopen tot boven de 10%.

Zie ook: www.belastingbelangen.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minstens 1400 horeca gerelateerde klachten weggepoetst

Naar aanleiding van het eerdere wob-verzoek hebben we op 20 november een nieuw wob-verzoek ingediend.
In het nu verkregen bestand zijn om “privacy” redenen alle huisnummers verwijderd. En bovendien is minstens 1400 keer het woordje “horeca” uit het bestand verwijderd en de kolom “NAAM” weggelaten. Een en ander is op te maken uit onderstaand voorbeeld.
Door uit beide bestanden klachten met hetzelfde klachtnummer onder elkaar te zetten zie je het volgende:

wob

Door deze weglatingen is in het nu verkregen bestand in het geheel niet meer te achterhalen dat het een klacht betreft over een horeca-gelegenheid.
En zo lijkt het alsof er helemaal geen klachten over de horeca bestaan.

Geplaatst in horeca | Een reactie plaatsen

Verzoek tot handhaving

Indien je (geluids)overlast ervaart van bijvoorbeeld een café kun je eerst een zgn. melding doen. Inmiddels is echter gebleken dat de gemeente dat maar al te makkelijk af kan doen. Als de milieu-inspecteur bijvoorbeeld aan de hand van een geluidmeting concludeert dat er geen overschrijding is zal de inspecteur  over deze geluidmeting geen enkel rapport opmaken. Hierdoor blijft onduidelijk of de conclusie van de inspecteur wel de juiste was. Wij hebben inmiddels al meerdere keren gemerkt dat deze conclusie onterecht was.

Dus zodra blijkt dat de milieu-inspecteur je klacht afwijst en geen openheid van zaken wil geven dan kun je maar beter gelijk een officieel verzoek tot handhaving indienen. Dat moet schriftelijk en kan ook per fax worden ingediend.
Op deze manier zal de milieu-inspecteur wel een meetrapport moeten opmaken zodat inzichtelijk wordt hoe, wat en wanneer er gemeten is.
De gemeente moet binnen 8 weken op je verzoek een besluit nemen. Blijft dat besluit achterwege dan moet je niet vergeten de gemeente ingebreke te stellen. Dat kan betekenen dat de gemeente je een dwangsom moet gaan betalen voor elke dag dat ze te laat zijn met het nemen van een besluit.

Het verzoek tot handhaving kun je afgeven bij het stadskantoor en vraag om een ontvangstbevestiging. Verzenden per fax (030-2861022) kan ook, dan heb je een verzendbewijs. Per email kan helaas niet.

Kom je er niet uit, neem gerust kontakt (info@ustg.nl) met ons op, dan kunnen we een handje helpen. Ook bestaat de mogelijkheid dat we alle rompslomp  van je uit handen nemen (evt. zonder dat daar kosten aan verbonden zijn).

Een verzoek tot handhaving is een van de belangrijkste instrumenten die een burger of milieugroep tegenwoordig heeft. Mocht u een gevoel hebben ‘van achterkamertjes’, met dit instrument gaan veel luiken open.

Een modelbrief voor een verzoek tot handhaving bij een horecagelegenheid is hier te downloaden.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Klachtenlijst horeca stad Utrecht

Via een wob-verzoek hebben wij een overzicht gekregen van alle klachten (in jargon heet dat meldingen) over horecagelegenheden in de hele stad Utrecht. Het gaat om de klachten die in de periode 1-1-2014 tot 10-10-2017 bij de gemeente Utrecht zijn binnengekomen. Dat zijn er bijna 1400. Ongeveer een derde deel heeft betrekking op de oude binnenstad.
De klachten hebben voornamelijk betrekking op (horeca)bezoekers, terrassen en muziekgeluid.

Als mensen een klacht hebben over een horecagelegenheid kunnen ze in principe op 2 manieren daarover klagen.
De ene is bij de politie. Daarbij krijg je dag en nacht de meldkamer aan de lijn. De diensdoende agent beoordeelt vervolgens of actie geboden is. Doorgaans wordt je melding in het algemeen wel geregistreerd.
De andere manier is via de gemeente. Maar daar kom je buiten kantoortijd al snel van een koude kermis thuis. Je kunt nl alleen tijdens kantoortijd bij een mens van vlees en bloed je klacht kwijt. Wel kun je dag en nacht je klacht via internet indienen.

Het zal duidelijk zijn dat mensen die bijv. vrijdagnacht om 3 uur gewekt worden door horecaoverlast lang niet altijd op de maandagochtend daarop, als je op je werk zit, een klacht zullen gaan indienen.
Een en ander betekent dat deze lijst slechts het puntje is van de ijsberg van alle overlastgevallen die de horeca veroorzaakt.

UPDATE: we krijgen van diverse kanten het commentaar dat (veel) meldingen ontbreken. De lijst is dus alles behalve compleet.

Klachtenlijst downloaden:
Binnenstad
Overig Utrecht

Als je de lijst liever als Excel of OpenOffice bestand wil hebben stuur even een mailtje naar ustg@xs4all.nl

Geplaatst in horeca | Getagged | Een reactie plaatsen