Herrie op de Nobelstraat

Bij onbemande metingen in de Nobelstraat is gebleken dat daar in de nacht tot wel 4 dBA meer geluid is dan overdag. “Normaal” is er op straat in Nederland in de nacht ca. 10 dBA minder geluid dan overdag. De Nobelstraat is daar dus een uitzondering op.
De meetwaarden waren als volgt:

Lday (7 – 19 u) 65
Levening (19 -23 u) 62
Lnight 23 – 7 u) 64
Lden 71

In het weekeinde liepen de gemiddelde geluidniveau’s gedurende de hele nacht zelfs op tot 69 dBA. Deze hoge geluidniveau’s in de nacht bij woningen zijn extreem in Nederland.

Schiphol

Zo ervaren zelfs omwonenden rond Schiphol nog lang niet dergelijke hoge geluidniveau’s in de nacht:

Bewoners rond Schiphol hebben onlangs de Nederlandse staat gedagvaard om de geluidsoverlast rond Schiphol omlaag te krijgen.

Geluidpieken

Op uitgaansavonden zijn er bijna elke minuut pieken gemeten van meer dan 70 dBA
waardoor vrijwel alle bewoners die aan de voorzijde slapen bijna elke minuut
slaapverstoring zullen ervaren.
Anders gezegd, er kan gewoon niet geslapen worden in slaapkamers aan de voorzijde.
Omdat er ook pieken zijn van 100 dB zouden alle woningen een gevelisolatie moeten
hebben van 60 dB. Ter indicatie: een betonnen muur van 30 cm dikte, dus zonder
ramen, haalt deze geluidsisolatie nog niet.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Isolatie eisen aangepast

De eisen met betrekking tot de geluidsisolatie bij splitsen zijn afgelopen zomer dan toch nog aangepast. De eisen zoals ze nu geformuleerd zijn komen overeen met het voorstel dat onze stichting via een burgeragendering heeft voorgesteld. Daarmee is deze burgeragendering alsnog een succes.
De regeling bevat nu de volgende tekst:

  • Lid 1 Geluidsisolatie
    Er wordt aangesloten bij de geluidsnormen die gelden bij nieuwbouw; de om te zetten of te vormen woonruimte moet overeenkomstig NEN 5077:2019 voldoen aan:
    • minimaal 52 dB voor luchtgeluidsisolatie (DnT,A,k) voor woningscheidende constructies (horizontaal/verticaal) van een verblijfsruimte en een besloten ruimte van een aangrenzende  (woon)functie en:
    • minimaal 47 dB voor luchtgeluidsisolatie (DnT,A,k) bij twee niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimtes van aangrenzende (woon)functies.

Volgende stap is echter nog wel de handhaving. Controle door een deskundige bij de gemeente blijft vaak achterwege onder andere door het gebrek aan deskundigen. Of er nu vaker door de gemeente naar meetrapporten wordt gevraagd moeten we nog afwachten.
Er is ook nog een addertje. Ze hebben een vage ontsnappingsmogelijkheid gecreëerd:

  • Lid 2 Uitzonderingsmogelijkheid geluidsisolatie eisen
    Burgemeester en wethouders kunnen in zwaarwegende gevallen, indien blijkt dat na het treffen van voorzieningen de benodigde geluidsisolatie niet wordt behaald, afwijken van lid 1.

Wat zwaarwegende gevallen zijn wordt niet omschreven, ook niet in de toelichting.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Burgeragendering weer in onderste la.

De burgeragendering over evenementengeluid is door de wethouder “vanwege Corona” onder in een la verdwenen. Onze burgeragendering over de geluidnorm bij splitsen en omzetten blijkt daar inmiddels ook in te liggen. Dit terwijl deze burgeragendering over de geluidnorm bij splitsen en omzetten door raadsleden met lof ontvangen werd.
De burgeragendering gaat enerzijds om de beleidsregel splitsen en omzetten en anderzijds om de Huisvestingsverordening.
Nu, bijna 9 maanden na behandeling in de commissie, moet wij constateren dat er nog niets mee gedaan is. Er ligt nu een raadsvoorstel voor wijziging van de Huisvestingsverordening (te behandelen 17 febr. 2022) maar de wijzigingen hebben geen van alle betrekking op het aspect geluid. De oorspronkelijke toezegging van de wethouder was dat de beleidsregel eind 2021 aangepast zou worden. Een voorstel voor wijzigingen van de beleidsregel mbt. de geluidsnorm staat nog helemaal niet op de agenda.

Tijdens de commissiebehandeling (31-5-2021) bleek dat er door Groenlinks technische vragen waren gesteld en beantwoord die niet ook aan ons waren verstuurd. In de beantwoording van deze technische vragen stond:

Nadelen: -In de praktijk vragen wij aan de initiatiefnemer al te voldoen aan de eis. In de praktijk zorgt de aanpassing dus niet voor een nieuwe werkwijze. De huisvestingsverordening moet worden aangepast, voor iets dat in de praktijk niet voor problemen zorgt.

Kennelijk is de beantwoorder van mening dat de burgeragendering “nergens over gaat”.
Om dit te toetsen hebben wij nogmaals meetrapporten opgevraagd van 10 recente splitsingen/omzettingen. Van de in totaal 13 door ons opgevraagde meetrapporten bleken er slechts 3 beschikbaar, dat is minder dan 1 op de 4.

nummer adres meetrapport verstrekt
HZ_WABO-19-08182 Twijnstraat 25bs nee
HZ_WABO-19-13016 Achter St. Pieter 4 nee
HZ_WABO-19-17670 ASW 571 nee
HZ_HUIS-19-36525 Domstraat 17 nee
HZ_HUIS-20-14072 Vogelsangln 4 Zie opm. 1
HZ_HUIS-20-14607 ASW 389bs nee
HZ_HUIS-20-17550 Barnsteenlaan 51-2 Zie opm. 2
HZ_HUIS-20-25044 ASW 288bs nee
HZ_HUIS-20-25781 Wickenburgln 18 Zie opm 3
HZ_HUIS-20-30427 Adelaarstr 26bs nee
HZ_HUIS-20-37019 Kanaalstr 120bs nee
HZ_HUIS-20-38155 Merwedestr 1bsA nee
HZ_HUIS-20-38537 D v Mollemstr. 5 nee

Opm. 1: in dit meetrapport worden onwaarschijnlijk hoge isolatiewaarden gemeten in de lage frequenties en met name in de 125 Hz oktaafband. Onbetrouwbaar meetrapport.
Opm. 2: Conclusie van de meting is dat er niet voldaan wordt aan de eisen.
Opm. 3: Hoog meetresultaat voor deze bouwwijze. Rapport roept vragen op maar is door VTH akkoord bevonden.

Conclusie: er vindt nauwelijks controle plaats op de geluidsisolatie en ingediende meetrapporten worden niet beoordeeld op aannemelijkheid.

Ondertussen is in Utrecht het aantal aanvragen voor splitsingen en omzettingen, vooral na de zomer van 2021, flink aan het toenemen:

(bron: officielebekendmakingen.nl, 2e hj 2022 extrapolatie van cijfers t/m 11-2-2022)

Per te splitsen of om te zetten woning zijn er al gauw 2 of meer naastgelegen woningen betrokken. Met een gemiddelde woningbezetting van 3 per woning gaat het dan om tenminste 6 potentiële nieuwe slachtoffers van woonoverlast.
Met deze zeer gebrekkige regelgeving en handhaving betekent het dat er per jaar in Utrecht ca. 1500 potentiële slachtoffers van woonoverlast bijkomen.

Geplaatst in buren, Geen categorie | Een reactie plaatsen

Dubbele petten bij NSG

Het bestuur van de UStG heeft samen met het bestuur van Binnenstad030 een open brief gezonden aan de Nederlandse Stichting Geluidhinder vanwege een geval van belangenverstrengeling bij een bestuurslid van deze stichting. Vooral inwoners van de gemeente Utrecht hebben daar nadeel van.

Hieronder staat de hele brief opgenomen:

Geacht bestuur,

op uw website staat:

Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.

UPDATE: de NSG heeft binnen 24 uur laten weten het bestuurslid te handhaven

UPDATE 2: ten tijde van bovenstaande brief hadden er 2 ambtenaren van de gemeente Utrecht zitting in het bestuur van de NSG. Ons is nu (dec.2022) gebleken dat beiden inmiddels het bestuur van de NSG verlaten hebben. Zo lijkt onze aktie toch nog succes te hebben gehad.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Indiening burgeragendering evenementenherrie 17 december

Eindelijk is het dan zo ver.
We gaan de burger-agendering over de beteugeling van de evenementenherrie as donderdag aanbieden aan de kersverse burgemeester Sharon Dijksma.

We hebben gemeend dat het weinig zinvol was om midden in de Coronacrisis, dat immers zonder geluidsoverlast van evenementen heeft plaatsgevonden, de burger-agendering in te dienen.
Nu het eind van de crisis hopelijk in zicht komt en dat het niet ondenkbaar is dat er in de zomer weer evenementen gaan plaats vinden, leek ons het aantreden van de nieuwe burgemeester een goed moment om de burger-agendering te gaan indienen.
Zo is er ook nog voldoende tijd voor de gemeente om de eventuele nieuwe geluidsregels ook daadwerkelijk voor de zomer van kracht te laten worden.
Er waren 213 ondertekenaars. Daarvan zijn er ruim 130 geldig omdat alleen zij ook hun adres en geboortedatum hadden opgegeven. Voor een burger-agendering geldt een minimum van 100 geldige ondertekenaars.
Donderdag 17 december om 10 uur (in de ochtend) aan het begin van de eerste raadsvergadering die Sharon Dijksma zal voorzitten zullen we de burger-agendering gaan aanbieden. De inhoudelijke behandeling zal dan volgend jaar plaatsvinden.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Geen handhaving op geluids-isolatie

Bij het splitsen of omzetten van woningen moet er voldaan worden aan eisen m.b.t. de geluidsisolatie tussen de woningen en de omliggende woningen. Deze eisen zijn zo slecht geformuleerd dat ze boterzacht zijn. (Daarom hadden we al deze petitie gestart.)
Om te kijken of en hoe deze boterzachte regels worden gehandhaafd hebben we 3 willekeurige splitsingvergunningen bekeken. In al deze 3 vergunningen staat dat, alvorens de woningen in gebruik mogen worden genomen, er een geluid-isolatie meting moet worden uitgevoerd. Daarop hebben we via een wob-verzoek deze rapporten opgevraagd.
Het resultaat na 9 weken zoeken was 0 rapporten. De woningen zijn wel al in gebruik.
Hieruit blijkt maar weer eens dat er bij VTH helemaal geen prioriteit is om de regels, die in dit geval door de gemeenteraad zijn vastgesteld, te handhaven.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Wet woonoverlast wordt niet uitgevoerd

Vorig jaar hebben we als UStG door middel van een burgeragendering voorelkaar weten te krijgen dat woonoverlast via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden werd.
Maar wat komt er nu terecht van het handhaven tegen woonoverlast?

Wij ontvingen onderstaande brief:

Per 1 september 2019 is de APV uitgebreid met een artikel waarin woonoverlast werd verboden. In de meeste gemeente was dat al jaren het geval, maar in Utrecht nog niet. Het enthousiasme bij de burgemeester en bij Handhaving was niet groot. Ze vonden het overbodig en het zou maar weer meer werk betekenen voor Handhaving. De gemeenteraad besloot echter om het verbod op woonoverlast toch in de APV op te nemen.

Wat bewoners die ernstige hinder ondervinden van woonoverlast er mee opgeschoten zijn blijkt uit het verzoek van mevrouw XXX die op 12 december 2019 een verzoek tot handhaving deed ivm de woonoverlast door bovenburen.

Nadat ze het verzoek om handhaving (waar de gemeente binnen 8 weken een besluit op moet nemen) aangetekend verstuurd had hoorde ze eerst ruim twee maanden niets. Toen ze een mailtje stuurde naar het klantcontactcentrum kreeg ze op 27 februari 2020 als antwoord dat het verzoek doorgestuurd was naar U-centraal. Helemaal fout, want het is de gemeente die wettelijk verplicht is om binnen 8 weken een besluit te nemen op een verzoek tot handhaving. De gemeente had dat dus niet door mogen doorsturen, maar het verzoek zelf in behandeling moeten nemen. Daar was nu juist het verbod op woonoverlast in de APV voor bedoeld: om de gemeente de nodige bevoegdheid te geven. Lees verder

Geplaatst in buren | Getagged | Een reactie plaatsen

6 dB aftrek bij warmtepompen puur theoretisch

Onlangs is een concept wijziging van de Regeling Bouwbesluit gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op het maximaal toelaatbare geluid van warmtepompen.
Eén van de zaken die hierin worden voorgesteld is dat er in bepaalde gevallen op maximaal 5 cm afstand van een raam of deur gemeten moet worden en dat daarbij vervolgens 6 dB van het meetresultaat moet worden afgetrokken. Normaal is dat als je bij een raam of gevel meet 3 dB moet worden afgetrokken, dat is ook al jaren opgenomen in de regelgeving. Als je namelijk vlakbij een gevel meet dan meet je niet alleen het geluid van de geluidbron maar ook het gereflecteerde geluid via de gevel. Daarom wordt hiervoor altijd standaard 3 dB afgetrokken.
Maar deze 6 dB is nieuw. En vooral in het nadeel van de bewoner. Dat een aftrek van 6 dB gerechtvaardigd zou zijn is vooral een theoretisch verhaal. Daarom zijn wij maar eens de proef op de som gaan nemen.
En wat blijkt: bij onze proef is er geen 6 dB verschil maar slechts 3,4 dB. Daarom moet die 6 dB van tafel en het moet gewoon 3 dB blijven.

In het onderstaande filmpje kun je het experiment zien. Daarbij wordt buiten een ruis geproduceerd, bij wijze van simulatie van een warmtepomp. Er wordt van binnen uit gefilmd. De geluidmeter staat buiten met de meetmicrofoon op 4 cm afstand van het glas. Eerst wordt er gemeten bij een open raam. Dat is dus het werkelijke invallende geluidsniveau zonder reflectie. En dan gaat het raam dicht en kun je zien hoeveel dB er méér gemeten wordt. Dat blijkt dus 3,4 dB en geen 6 dB !

De UStG heeft deze kritiek, met nog andere opmerkingen, ingebracht bij de (inmiddels gesloten) internetconsultatie.

6 dB aftrek ook al toegepast in gemeente Utrecht

Ondanks het feit dat deze 6 dB aftrek nog nergens in de regelgeving staat vermeld wordt deze 6 dB aftrek ook nu al door de gemeente Utrecht toegepast. De gemeente meet vaak vlakbij een gevel door de geluidmeter aan een regenpijp op te hangen. En dan trekken ze doodleuk 6 dB af van het meetresultaat.

Geplaatst in buren, warmtepomp | Een reactie plaatsen

Gemeente verliest rechtszaak over weglakken

Ruim 2 jaar geleden deden wij een WOB-verzoek om inzicht te krijgen in de aantallen en aard van de klachten die bij de gemeente binnenkomen over de horeca. Wij kregen toen een lijst die zodanig was geanonimiseerd dat het niet meer mogelijk was om klachten te herleiden tot klachten die betrekking hadden op horeca gelegenheden.
De rechter heeft nu geoordeeld dat het niet terecht was om de adres gegevens van de horecagelegenheden weg te lakken. Inmiddels hebben we een nieuwe lijst ontvangen.
Daarnaast is de gemeente veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

De rechtszaak heeft ruim 2 jaar geduurd waardoor de lijst totaal niet meer actueel is.
Het was de bedoeling dat de gemeenteraad 2 jaar geleden, bij het vaststellen van nieuw horeca-beleid, een beeld zou krijgen van de horeca-overlast. Door dit onnodig anonimiseren heeft de gemeenteraad daar toen geen duidelijk beeld van kunnen krijgen.
We mogen hopen dat de gemeente Utrecht de volgende keer terughoudender is met weglakken.

Geplaatst in horeca, wob | Een reactie plaatsen

Spraakverstaanbaarheid op Coronaterras zal slecht zijn

De plannen om her en der in de stad Corona-proof terrassen te maken zal slecht uitpakken voor de spraakverstaanbaarheid op die terrassen.
Er van uitgaande dat er een minimum afstand moet zijn van 1,5 meter tussen de mensen aan één tafel met 4 mensen dan betekent dat bijvoorbeeld dat de mensen die tegenover elkaar zitten op ruim 2 meter afstand zitten. Ondertussen zijn er om je heen aan de andere tafels ook weer pratende mensen die er voor zorgen dat je je gesprekspartners aan je eigen tafel moeilijker kan verstaan. Het geluidniveau dat van de andere tafels komt overstemt dan immers het geluidniveau van je gesprekspartner.
Voor een goede spraakverstaanbaarheid is eigenlijk een verschil in geluidniveau tussen het achtergrondgeluid en dat van je gesprekspartner nodig van 10 dB. Op een Corona-proof terras zal dat verschil slechts ca. 2 decibel bedragen. Vergeleken met de “oude” situatie scheelt dat een paar decibel.
Als mensen dan harder gaan praten zal dat tot effect hebben dat mensen aan de andere tafels ook harder moeten gaan praten, waardoor dat geen verbetering oplevert. Wat wel helpt is dat iedereen weer (te) dicht op elkaar gaat zitten.

Geplaatst in Geen categorie, horeca | Getagged | Een reactie plaatsen