Dubbele petten bij NSG

Het bestuur van de UStG heeft samen met het bestuur van Binnenstad030 een open brief gezonden aan de Nederlandse Stichting Geluidhinder vanwege een geval van belangenverstrengeling bij een bestuurslid van deze stichting. Vooral inwoners van de gemeente Utrecht hebben daar nadeel van.

Hieronder staat de hele brief opgenomen:

Geacht bestuur,

op uw website staat:

Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.

UPDATE: de NSG heeft binnen 24 uur laten weten het bestuurslid te handhaven

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Indiening burgeragendering evenementenherrie 17 december

Eindelijk is het dan zo ver.
We gaan de burger-agendering over de beteugeling van de evenementenherrie as donderdag aanbieden aan de kersverse burgemeester Sharon Dijksma.

We hebben gemeend dat het weinig zinvol was om midden in de Coronacrisis, dat immers zonder geluidsoverlast van evenementen heeft plaatsgevonden, de burger-agendering in te dienen.
Nu het eind van de crisis hopelijk in zicht komt en dat het niet ondenkbaar is dat er in de zomer weer evenementen gaan plaats vinden, leek ons het aantreden van de nieuwe burgemeester een goed moment om de burger-agendering te gaan indienen.
Zo is er ook nog voldoende tijd voor de gemeente om de eventuele nieuwe geluidsregels ook daadwerkelijk voor de zomer van kracht te laten worden.
Er waren 213 ondertekenaars. Daarvan zijn er ruim 130 geldig omdat alleen zij ook hun adres en geboortedatum hadden opgegeven. Voor een burger-agendering geldt een minimum van 100 geldige ondertekenaars.
Donderdag 17 december om 10 uur (in de ochtend) aan het begin van de eerste raadsvergadering die Sharon Dijksma zal voorzitten zullen we de burger-agendering gaan aanbieden. De inhoudelijke behandeling zal dan volgend jaar plaatsvinden.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Geen handhaving op geluids-isolatie

Bij het splitsen of omzetten van woningen moet er voldaan worden aan eisen m.b.t. de geluidsisolatie tussen de woningen en de omliggende woningen. Deze eisen zijn zo slecht geformuleerd dat ze boterzacht zijn. (Daarom hadden we al deze petitie gestart.)
Om te kijken of en hoe deze boterzachte regels worden gehandhaafd hebben we 3 willekeurige splitsingvergunningen bekeken. In al deze 3 vergunningen staat dat, alvorens de woningen in gebruik mogen worden genomen, er een geluid-isolatie meting moet worden uitgevoerd. Daarop hebben we via een wob-verzoek deze rapporten opgevraagd.
Het resultaat na 9 weken zoeken was 0 rapporten. De woningen zijn wel al in gebruik.
Hieruit blijkt maar weer eens dat er bij VTH helemaal geen prioriteit is om de regels, die in dit geval door de gemeenteraad zijn vastgesteld, te handhaven.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Wet woonoverlast wordt niet uitgevoerd

Vorig jaar hebben we als UStG door middel van een burgeragendering voorelkaar weten te krijgen dat woonoverlast via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden werd.
Maar wat komt er nu terecht van het handhaven tegen woonoverlast?

Wij ontvingen onderstaande brief:

Per 1 september 2019 is de APV uitgebreid met een artikel waarin woonoverlast werd verboden. In de meeste gemeente was dat al jaren het geval, maar in Utrecht nog niet. Het enthousiasme bij de burgemeester en bij Handhaving was niet groot. Ze vonden het overbodig en het zou maar weer meer werk betekenen voor Handhaving. De gemeenteraad besloot echter om het verbod op woonoverlast toch in de APV op te nemen.

Wat bewoners die ernstige hinder ondervinden van woonoverlast er mee opgeschoten zijn blijkt uit het verzoek van mevrouw XXX die op 12 december 2019 een verzoek tot handhaving deed ivm de woonoverlast door bovenburen.

Nadat ze het verzoek om handhaving (waar de gemeente binnen 8 weken een besluit op moet nemen) aangetekend verstuurd had hoorde ze eerst ruim twee maanden niets. Toen ze een mailtje stuurde naar het klantcontactcentrum kreeg ze op 27 februari 2020 als antwoord dat het verzoek doorgestuurd was naar U-centraal. Helemaal fout, want het is de gemeente die wettelijk verplicht is om binnen 8 weken een besluit te nemen op een verzoek tot handhaving. De gemeente had dat dus niet door mogen doorsturen, maar het verzoek zelf in behandeling moeten nemen. Daar was nu juist het verbod op woonoverlast in de APV voor bedoeld: om de gemeente de nodige bevoegdheid te geven. Lees verder

Geplaatst in buren | Getagged | Een reactie plaatsen

6 dB aftrek bij warmtepompen puur theoretisch

Onlangs is een concept wijziging van de Regeling Bouwbesluit gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op het maximaal toelaatbare geluid van warmtepompen.
Eén van de zaken die hierin worden voorgesteld is dat er in bepaalde gevallen op maximaal 5 cm afstand van een raam of deur gemeten moet worden en dat daarbij vervolgens 6 dB van het meetresultaat moet worden afgetrokken. Normaal is dat als je bij een raam of gevel meet 3 dB moet worden afgetrokken, dat is ook al jaren opgenomen in de regelgeving. Als je namelijk vlakbij een gevel meet dan meet je niet alleen het geluid van de geluidbron maar ook het gereflecteerde geluid via de gevel. Daarom wordt hiervoor altijd standaard 3 dB afgetrokken.
Maar deze 6 dB is nieuw. En vooral in het nadeel van de bewoner. Dat een aftrek van 6 dB gerechtvaardigd zou zijn is vooral een theoretisch verhaal. Daarom zijn wij maar eens de proef op de som gaan nemen.
En wat blijkt: bij onze proef is er geen 6 dB verschil maar slechts 3,4 dB. Daarom moet die 6 dB van tafel en het moet gewoon 3 dB blijven.

In het onderstaande filmpje kun je het experiment zien. Daarbij wordt buiten een ruis geproduceerd, bij wijze van simulatie van een warmtepomp. Er wordt van binnen uit gefilmd. De geluidmeter staat buiten met de meetmicrofoon op 4 cm afstand van het glas. Eerst wordt er gemeten bij een open raam. Dat is dus het werkelijke invallende geluidsniveau zonder reflectie. En dan gaat het raam dicht en kun je zien hoeveel dB er méér gemeten wordt. Dat blijkt dus 3,4 dB en geen 6 dB !

De UStG heeft deze kritiek, met nog andere opmerkingen, ingebracht bij de (inmiddels gesloten) internetconsultatie.

6 dB aftrek ook al toegepast in gemeente Utrecht

Ondanks het feit dat deze 6 dB aftrek nog nergens in de regelgeving staat vermeld wordt deze 6 dB aftrek ook nu al door de gemeente Utrecht toegepast. De gemeente meet vaak vlakbij een gevel door de geluidmeter aan een regenpijp op te hangen. En dan trekken ze doodleuk 6 dB af van het meetresultaat.

Geplaatst in buren, warmtepomp | Een reactie plaatsen

Gemeente verliest rechtszaak over weglakken

Ruim 2 jaar geleden deden wij een WOB-verzoek om inzicht te krijgen in de aantallen en aard van de klachten die bij de gemeente binnenkomen over de horeca. Wij kregen toen een lijst die zodanig was geanonimiseerd dat het niet meer mogelijk was om klachten te herleiden tot klachten die betrekking hadden op horeca gelegenheden.
De rechter heeft nu geoordeeld dat het niet terecht was om de adres gegevens van de horecagelegenheden weg te lakken. Inmiddels hebben we een nieuwe lijst ontvangen.
Daarnaast is de gemeente veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

De rechtszaak heeft ruim 2 jaar geduurd waardoor de lijst totaal niet meer actueel is.
Het was de bedoeling dat de gemeenteraad 2 jaar geleden, bij het vaststellen van nieuw horeca-beleid, een beeld zou krijgen van de horeca-overlast. Door dit onnodig anonimiseren heeft de gemeenteraad daar toen geen duidelijk beeld van kunnen krijgen.
We mogen hopen dat de gemeente Utrecht de volgende keer terughoudender is met weglakken.

Geplaatst in horeca, wob | Een reactie plaatsen

Spraakverstaanbaarheid op Coronaterras zal slecht zijn

De plannen om her en der in de stad Corona-proof terrassen te maken zal slecht uitpakken voor de spraakverstaanbaarheid op die terrassen.
Er van uitgaande dat er een minimum afstand moet zijn van 1,5 meter tussen de mensen aan één tafel met 4 mensen dan betekent dat bijvoorbeeld dat de mensen die tegenover elkaar zitten op ruim 2 meter afstand zitten. Ondertussen zijn er om je heen aan de andere tafels ook weer pratende mensen die er voor zorgen dat je je gesprekspartners aan je eigen tafel moeilijker kan verstaan. Het geluidniveau dat van de andere tafels komt overstemt dan immers het geluidniveau van je gesprekspartner.
Voor een goede spraakverstaanbaarheid is eigenlijk een verschil in geluidniveau tussen het achtergrondgeluid en dat van je gesprekspartner nodig van 10 dB. Op een Corona-proof terras zal dat verschil slechts ca. 2 decibel bedragen. Vergeleken met de “oude” situatie scheelt dat een paar decibel.
Als mensen dan harder gaan praten zal dat tot effect hebben dat mensen aan de andere tafels ook harder moeten gaan praten, waardoor dat geen verbetering oplevert. Wat wel helpt is dat iedereen weer (te) dicht op elkaar gaat zitten.

Geplaatst in Geen categorie, horeca | Getagged | Een reactie plaatsen

Gratis juridisch advies bij burenoverlast

Wat kun je doen als je (geluids)overlast hebt van de buren?
Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot.
Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben daarom een website opgezet waar burgers (uit heel Nederland) anoniem gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken hebben met (geluid)overlast door buurtbewoners: overlastadvies.nl.

Geplaatst in buren | Een reactie plaatsen

Ook in Rotterdam minder evenementengeluid

Laatst was nog in het nieuws dat Utrecht de lawaaiigste stad is van het land. Dat betrof voornamelijk het geluid van wegverkeer. Maar inmiddels blijkt Utrecht nu ook nog de stad te zijn waarbij het meeste evenementengeluid wordt toegestaan.

In Rotterdam zijn in 2019 voor een aantal evenementenlocaties profielen opgesteld waarin ook maximale geluidsbelastingen bij woningen zijn opgenomen. In Rotterdam is het geluidniveau afhankelijk gesteld van het aantal bezoekers:

In Utrecht mag elk evenement 95 dBC produceren. Enkele evenementen per jaar (bijv. Koningsdag) mogen zelfs 105 dBC aan de gevel van een woning produceren. Uitgaande van een middelgroot evenement is er al gauw 10 dBC minder geluid. Daarnaast zijn er ook bindende regels voor rust en herstelperiodes tussen evenementen op een locatie. Hoe groter het evenement, hoe langer deze periodes moeten zijn.
In de locatieprofielen die nu in Utrecht worden vastgesteld staat niets over rust en herstelperiodes.

Gehoorschade
Zowel in Rotterdam als Amsterdam is er ook aandacht voor preventie van gehoorschade voor de bezoekers van de evenementen. In Utrecht blijkt daar in het geheel geen aandacht voor.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Horeca-overlast moet en zal onder de pet blijven

ingezonden brief:

Nog een paar maanden en het is 4 jaar geleden dat ik een wob-verzoek deed: 2 juni 2016. Op dat verzoek is nog steeds geen besluit genomen. Op het nemen van een besluit n.a.v. een wob-verzoek staat maximaal 8 weken.

Morgen tweede zitting bij de Raad van State. Op 15 januari 2019 was de eerste zitting. 

Nadat het 8 weken stil was gebleven na de indiening van de wob-verzoek van 2 juni 2016 stuurde ik een ingebrekestelling. De gemeente beweerde het wob-verzoek niet ontvangen te hebben. Er waren op die dag wel twee faxen van mij binnen gekomen maar die kon de gemeente niet vinden, zodat de gemeente niet kon bevestigen dat mijn wob-verzoek daarbij zat. De ingebrekestelling werd afgewezen. Dat ik de fax kon laten zien hielp niet, want de gemeente hield vol die niet ontvangen te hebben.

Op 22 augustus 2016 diende ik een bezwaarschrift in. Ruim 6 maanden later kwam het besluit op bezwaar. De wet schrijft voor dat een besluit op bezwaar binnen max. 12 weken moet worden genomen. In het besluit op bezwaar stond dat mijn wob-verzoek, hoewel onvindbaar, geacht werd te zijn ontvangen en dat mijn ingebrekestelling dus niet afgewezen had mogen worden. Met dat besluit schoot ik niets op want de informatie kreeg ik nog steeds niet. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen